หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
วิธีการนับเลขภาษามือ
วิธีการนับเลขภาษามือ

วิธีการนับเลขภาษามือ

อีกหนึ่งความสำคัญนอกจากที่เป็นการแสดงท่าทางชองความรู้สึกแล้วยังรวมถึงการคำนวณเลข ซึ่งคืออีกหนึ่งพื้นฐานของความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาจจะเห็นได้จากกิจกรรมบางอย่างที่มีการใช้ลักษณะของการนับเลขแบบนี้ได้แก่ การโดยสารทางเรือถ้าหากว่าใครที่เคยใช้บริการสาธารณะดังกล่าวจะพอเห็นได้ว่า มีการชูมือเพื่อบอกราคาเพราะเสียงของเครื่องยนต์เรือมีการทำงานที่ค่อนข้างจะเสียงดังทำให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้

โดยตัวอย่างการนับมีดังนี้

 

finger-language-zero

เลข 0

ลักษณะมือ จิกปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งเข้าหากัน นิ้วที่เหลืองอลงเล็กน้อย

 

finger-language-one

เลข 1

ลักษณะมือ กำมือแล้วชูนิ้วขี้ขึ้นเพียงนิ้วเดียว

 

finger-language-two

เลข 2

ลักษณะมือ มือ กำมือแล้วชูนิ้วขี้และนิ้วกลาง

 

finger-language-three

เลข 3

ลักษณะมือ กำมือแล้วชูนิ้ว โป้ง ชี้และนิ้วกลาง

 

finger-language-four

เลข 4

ลักษณะมือ กำมือแล้วชูนิ้ว ชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อย

 

finger-language-five

เลข 5

ลักษณะมือ ชูนิ้วมือทั้ง 5

 

finger-language-six

เลข 6

ลักษณะมือ จิกปลายนิ้วโป้งกับนิ้วก้อย ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง

 

finger-language-seven

เลข 7

ลักษณะมือ จิกปลายนิ้วนางกับนิ้วโป้ง  ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วก้อย

 

finger-language-eight

เลข 8

ลักษณะมือ จิกปลายนิ้วกลางกับนิ้วโป้ง ชูนิ้วชี้ นิ้วนาง และนิ้วก้อย

 

finger-language-nine

เลข 9

ลักษณะมือ มือ จิกปลายนิ้วชี้จิกกับนิ้วโป้ง ชูนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย

และหากต้องการจะนับตัวเลขที่มากขึ้นกว่านี้จะมีหลักในการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเป็นเลขหลักส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นจะใช้เป็นเลขหลักต่อไปแทนเช่น เลข 52 จะใช้มือข้างซ้ายแทนจำนวน 50 ส่วนมือข้างขวาจะแทนเลข 2 เป็นต้น